Všeobecné podmínky

Plné znění podmínek účasti v pohybovém kurzu – DOSPĚLÍ

 • Kurzy jsou realizované zapsaným spolkem Kredance (dále jen „spolek“) v souladu se stanovami spolku. Každý účastník kurzu je povinen vyplnit tištěnou přihlášku, a zaplatit ve stanoveném termínu účastnický poplatek.
 • Kurzy se řídí rozvrhem vyhlášeným před začátkem kurzů. Spolek si vyhrazuje právo otevřít pouze ty kurzy, do kterých se přihlásil alespoň minimální počet účastníků. Tento minimální počet stanoví spolek pro každý jednotlivý kurz.
 • Kurzy pro dospělé se konají i ve dnech na něž připadají termíny státních svátků a školních prázdnin.
 • Spolek si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu (např. z důvodu nemoci či zranění apod.). Tato změna není důvodem pro vrácení účastnického poplatku.
 • Spolek si vyhrazuje právo na jednorázové přesunutí lekce (např. z pondělí na pátek) či zrušení s následným nahrazením na konci kurzu, a to ze závažného důvodu (např. konání premiéry JD na Studiové scéně). Spolek se zavazuje informovat účastníky kurzu o této skutečnosti co nejdříve po jejím zjištění.
 • V případě jednotlivé absence má účastník kurzu nárok na návštěvu náhradní lekce z rozvrhu lekcí Kredance, a to pouze v případě, že je jeho absence omluvena nejpozději do konce týdne, v kterém se zameškaná lekce konala. Kurzy Baletu, Klasiky a Kredance Company na email recepce@kredance.cz, tel: 725 240 021.

Rezervace, platba a storno podmínky:

 • Závazná rezervace místa v kurzu proběhne v moment úhrady účastnického poplatku (dále jen „ÚČ“) v předepsané výši.
 • Počet lekcí daného kurzu a výši účastnického poplatku stanoví spolek před začátkem kurzů.
 • Každý účastník kurzu je povinen uhradit ÚČ nejpozději před začátkem první lekce kurzu. V případě, že tak neučiní, může mu být znemožněn přístup na kurz a jeho místo nabídnuto jinému zájemci.
 • Platbu kurzu lze provést v hotovosti v době konání kurzů v kanceláři spolku, či převodem na účet číslo 2300620999/2010. V případě převodu na účet je účastník povinen uvést do zprávy pro příjemce následující text: ÚČ_jméno účastníka_název kurzu.
 • Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení účastnického poplatku při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. Účastník má možnost náhrady za promeškané lekce, OVŠEM pouze po předchozí konzultaci s kanceláří spolku, a pouze v pololetí, na které má zaplacený účastnický poplatek – promeškané lekce tedy nelze převádět do dalšího pololetí.
 • O vrácení kurzovného je možno požádat pouze v případě dlouhodobého onemocnění (více než 4 týdny) nebo v případě vážného úrazu účastníka, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Stornovací poplatek v tomto případě činí 50% ze zůstatku ceny účastnického poplatku (resp. částky za neodchozené lekce ode dne kontaktování recepce sdružení).

Ochrana majetku a zdraví účastníků kurzu

 • Účastníci by neměli přinášet s sebou na hodiny cenné věci (šperky, mobily) ani větší obnosy peněz. Pokud se tak stane, odložte vše cenné v kanceláři Kredance nebo k lektorovi na určené místo na sále. Náhradu vzniklé škody lze uplatňovat pouze v případech, kdy ztráta věcí v šatně byla způsobena cizí osobou po násilném vniknutí do šatny. Náhradu škody lze uplatnit pouze na ztracené oděvy a obuv, v žádném případě na mobilní telefony, elektroniku, peníze aj.
 • Všem doporučujeme uzavřít individuální úrazové pojištění pro případ úrazu.Aktuality
Aktuality