Performance Exchange

CZ //

“Performance Exchange, výměnný program v oboru performing arts” je mezinárodní projekt spolupráce Kredance a jeho partnerů v Evropě. Cílem tohoto projektu je podílet se na produkci českých a dalších evropských projektů mimo ČR, a vzájemně si vyměňovat zkušenosti a inspirovat se.

Cílem projektu je prezentovat profesionální evropské inscenace ve veřejném, nedivadelním i divadelním prostoru v Jižních Čechách a ostatních zemích Evropy. Představení doplníme doprovodnými aktivitami, zahrnujícími setkání s umělci (diskuze, workshopy, otevřené zkoušky). Součástí dramaturgického plánu jsou i výměnné rezidenční pobyty pro umělce, opět doplněné o blízká setkání.

Kredance v pozici prostředníka nabízí možnost propojení široké veřejnosti s profesionálními umělci i odbornou veřejností.

AKTIVITY PROJEKTU / výměna 2-4 inscenací a 4-6 rezidenčních pobytů

UMĚLECKÉ REZIDENCE / max. 14 dní / hrazeno ubytování, cestovné, pronájem prostoru ke zkouškám, diety pouze v DE.

KONTAKT / hedvika@kredance.cz

Propojujeme kulturní instituce a organizátory se zájmem o současný tanec a pohybové umění s cílem posilovat diváckou základnu, zvýšit informovanost a zájem o tento obor a kulturní a umělecké aktivity sousední země.

ENG //

„Performance Exchange, an exchange program in the field of performing arts“ is an international cooperation project between Kredance and its partners in Europe. The aim of this project is to participate in the production of Czech and other European projects outside the Czech Republic and to exchange experiences and inspire each other.

The project aims to present professional European productions in public, non-theatrical as well as theatrical spaces in South Bohemia and other European countries. We will supplement the performances with accompanying activities including meetings with artists (discussions, workshops, open rehearsals). The dramaturgical plan also includes exchange residencies for artists, again supplemented by meetings with them.

Kredance as a mediator offers the possibility of connecting the general public with professional artists and the professional public.

PROJECT ACTIVITIES / exchange of 2-4 productions and 4-6 residencies.

ARTISTIC RESIDENCIES / paid accommodation, travel costs, rent of the rehearsal space, per diem only in DE.

CONTACT / hedvika@kredance.cz

We connect cultural institutions and organizers interested in contemporary dance and performative art in order to strengthen the audience, increase awareness and interest in this field and cultural and artistic activities of the neighboring country.

VÝMĚNÍK1 / the space we offer for artistic residencies in České Budějovice